KlimatPiraternas klimatprofil

Vi använder klimatprofiler som ett sätt att visa resultat för projekt MedvetnaVal. Klimatprofiler är diagram med syfte att ge en grov uppfattning om utsläpp av CO2e. CO2e = koldioxidekvivalenter. Värden i CO2e är summan av klimatpåverkan, för en vara eller tjänst, från samtliga växthusgaser där metan, lustgas med flera räknats om till koldioxid. Tanken med klimatprofiler och tabeller är att grovt visa hur KlimatPiraternas livsstilsförändringar lett till minskade utsläpp av växthusgaser. De syftar inte till att ge detaljerade data.

De klimatprofiler som publiceras här är ett genomsnitt för 63 personer i 19 hushåll. Det är mycket stora skillnader i klimatprofil bland de hushåll som är KlimatPirater. Därför går det inte att dra slutsatser om de enskilda hushållen med hjälp av genomsnittet som vi publicerar.

Jämför med din egen klimatpåverkan. Ta hjälp av något av de olika verktyg vi tipsar om.
Kolla här:  Se din klimatpåverkan

Total klimatpåverkan

Ladda ner diagrammet som pdf här:
Genomsnitt klimatpåverkan för 63 personer i 19 hushåll

Av diagrammet framgår att utsläppen av CO2e från mat, resor och boende i genomsnitt var nästan lika stora vid första mätningen 2010. Utsläppen från konsumtion var jämförelsevis liten. Räknat i kg CO2e minskade KlimatPiraterna utsläppen från mat mest. En minskning för CO2e-utsläppen per person för mat med hela 530 kg CO2e! Det är en minskning med 30 %. Se mer i tabellen nedan.

Utsläppen för Konsumtion minskade med 25 %, Resor med 16 %, El med 8 %, och Bostad med 4 % .

Se detaljer i tabellen till vänster. Klicka på tabellen för större format.

Längre ner på denna sida finns diagram med jämförelser före och efter KlimatPiraternas 12 uppdrag. De visar CO2e-utsläpp från Mat och Resor.

Resultaten analyseras mer ingående här:
MedvetnaVal /Resultat
_______________________________________________________________________

Arbetet med klimatprofiler

I diagrammen jämförs årsgenomsnitt för gruppen efter datainsamling under åtta veckor vid två tillfällen. Den första insamlingen av kvitton och andra data gjordes 7 februari – 3 april 2010. Därefter fick KlimatPiraterna de 12 uppdragen. Efter uppdragen gjordes en ny datainsamling under åtta veckor 28 februari – 1 maj 2011.

Data har inhämtas från 19 hushåll om 63 personer för beräkning av klimatprofiler. För 6 av de 25 hushållen som deltagit i projektet hela tiden har det inte gått att få jämförbara kvitton och andra data. Skälen till det är bland annat sjukdom i familjen och utlandsresor i tjänsten under någon av insamlingsperioderna.

Denna instruktion fick KlimatPiraterna vid första datainsamlingen:
Underlag för Klimatprofiler

Räknesnurra i Calc

Klimatprofilerna räknas fram i en räknesnurra i Calc (Open Office) eller Excel (Microsoft Office). Räknesnurran utvecklades som en enklare form av Energi Analys Programmet (EAP), ett program för beräkning av energianvändning och koldioxidutsläpp. I EAP tas hänsyn till både direkta och indirekta utsläpp från de fossila bränslen som används vid framställning av varor och tjänster i ett livscykelperspektiv. Programmet är utvecklat av universitetet i Groningen i Nederländerna i slutet av 1990-talet. Indirekta utsläpp är de (förutom direkta utsläpp) som tillkommer vid produktion, transport, försäljning och avfallshantering av en vara eller tjänst. Direkta + indirekta utsläpp ger ett mått på utsläpp för en vara eller tjänst under livscykeln oavsett var utsläppen sker. Utsläppen anges i kg CO2e. CO2e är summan av utsläpp av samtliga växthusgaser omräknat till den mängd CO, koldioxid som skulle ge samma växthuseffekt.

Läs mer om växthuseffekt och växthusgaser

Wikipedia: Wiki om växthuseffekten och växthusgaser

Miljöportalen: Växthuseffekt och Växthusgaser vad är det egentligen?

Uppgifter från flera håll

KlimatPiraterna samlade kvitton och andra data i åtta veckor, vid två tillfällen med ett års mellanrum. När man har ett underlag från en så pass lång tid som åtta veckor slår olika fel ut varandra. Resultatet är ändå en grov skattning. Vi har använt uppgifter från olika källor i beräkningarna för att göra så goda skattningar som möjligt.

Många av de värden som MedvetnaVal använder för beräkning av klimatprofiler kommer från rapporten: ”Energi- och koldioxidintensiteter för 319 varor och tjänster” av Riitta Räty och Annika Carlsson-Kanyama publicerad på FOI 2007.
Läs mer här: Energi- och koldioxidintensiteter för 319 varor och tjänster

Svensk växthusodling använder alltmer förnybara bränslen. Glädjande nog har mycket hänt sedan 2007 då ovanstående rapport publicerades. För att i någon mån kompensera för det har vi använd data ur rapporter från Cascada AB.
Läs mer här: Cascada AB

Diagram från Klimatkontots hemsidaVi har använt data från: Klimatkontot
På den hemsidan kan du räkna fram din klimatpåverkan. Obs att boende och el där har en grundbelastning om 1 ton CO2e. Detta oavsett hur stor elförbrukning eller vilken bostadsyta man har. I MedvetnaVals beräkningar har vi använt grundbelastningen ½ ton för el och bostad. Båda varianterna slår snett och kan uppfattas som orättvisa. Vi har använt samma modell vid beräkningarna våren 2010 och våren 2011.

Offentlig service belastar klimatet med ca 2 ton CO2e per person och år. Detta är mycket svårt att påverka för enskilda personer. Vi har valt att utesluta offentlig service och redovisar KlimatPiraternas egen klimatpåverkan. Våra egna beteenden och inköpsvanor kan vi ändra om vi vill. Det kan alla göra och att visa det är MedvetnaVals syfte.

Klimatprofil för mat

Ladda ner diagrammet som pdf här:
Klimatprofil Mat

För att visa vad som ingår i de olika kategorierna har vi skapat en nyckel som du kan se här:
Klimatprofil Nyckel Mat

30 % mindre utsläpp från Mat

KlimatPiraterna har minskat utsläppen av CO2e från maten från 1749 kg till 1218 kg CO2e. En minskning med 530 kg CO2e eller drygt 30 %. Ett bra resultat!

Det syns tydligt i diagrammet att nötkött och mejeriprodukter är de livsmedel som ger störst klimatpåverkan. Det är värt att tänka på att KRAV-märkt kött från fribetande djur ger mindre utsläpp än från djur som föds upp på importerat kraftfoder. Idisslare kan smälta cellulosa från vallar och i hö. De kan därför tillgodogöra sig bete från marker som inte kan producera mat direkt åt människor. Det är rimligt att använda sådana marker till viss produktion av mejeriprodukter och kött. Konsumtionen av kött och mejeriprodukter bör minskas. KlimatPiraterna har framför allt minskat på köttätandet.

Frukt & grönt

Grönsaker och rotsaker odlat på friland ger så liten klimatpåverkan att det nätt och jämt syns i diagrammet. Det antyder att det är klimatsmart att äta mera av det som odlats på friland. Välj Kravodlat och gärna från odlare i trakten. Helt klart går det att minska sin klimatpåverkan genom att medvetet välja mat till hushållet. Genom medvetna val går det samtidigt att minska mängden kemikalier som följer med maten.

Läs mer här:
Uppdrag 2 Vårt dagliga bröd

Klimatprofil för resor

Ladda ner diagram och tabell som pdf här:
Klimatprofil Resor

I diagrammet ovan visas klimatpåverkan för resor per person i genomsnitt för 19 hushåll, tillsammans 63 personer. Vi räknar med alla personer i hushållen, oavsett ålder.

Till vänster finns jämförelsen i siffror på KlimatPiraternas utsläpp av växthusgaser för olika resesätt. Klicka på tabellen för att se tabell och diagram som pdf.

Resor med buss och tåg orsakade bara utsläpp av 3 kg CO2e per person/år 2010 för KlimatPiraterna. Denna lilla mängd syns knappt i diagrammet.

KlimatPiraterna åkte 15 gånger mer buss och tåg år 2011, utsläppen blev då 45 kg CO2e per person och år. Att det är så små tal beror på att buss och tåg orsakar mycket ringa utsläpp av växthusgaser per person och kilometer. Stora utsläpp av CO2e från bil- och flygresor byts till små från buss- och tågresor eller obefintliga utsläpp för från cykling eller promenader.

För bil- och flygresor har utsläppen av CO2e minskat rejält efter året då KlimatPiraterna fått sina 12 uppdrag. Två av uppdragen gick ut på att minska sina utsläpp av växthusgaser för resor vilket gav resultat. KlimatPiraterna har minskat sina utsläpp av växthusgaser för resor med 16,4 % till 1439 kg CO2e per person och år. Se detaljer i diagram och tabell.

Som jämförelse kan det vara bra att veta att medelsvenskens utsläpp för resor är knappt 30 % av de 8 ton växthusgaser en privatperson släpper ut per år. Offentlig service, ca 2 ton per person/år ej inräknat, tas det med är utsläppen totalt ca 10 ton per person/år. I våra jämförelser ingår bara de utsläpp en person enkelt kan påverka själv. I genomsnitt är utsläppen för resor ca 2,3 ton CO2e kg per person och år i Sverige. KlimatPiraternas utsläpp av CO2e från resor är nästan 1 ton mindre!

Källa för för uppgift om utsläpp medelsvenskens utsläpp av växthusgaser för resor:
MiljömålsPortalen: Miljömål -Klimat – utsläpp av växthusgaser

KlimatPiraterns uppdrag om långa resor:
Sida Uppdrag 3 Tur&Retur

KlimatPiraternas uppdrag om pendling:
Sida Uppdrag 5 Pendling

Till sidans början:
KlimatPiraternas klimatprofil